Materijali za sjednice Općinskog vijeća

Saziv Općinskog vijeća Općine Pitomača 2017. – 2021.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D :

– Verifikacija zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća,
– Aktualni sat,

 1. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o stipendijama Općine Pitomača, – možete preuzeti ovdje
 2. Donošenje Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Općini Pitomača, – možete preuzeti ovdje
 3. Donošenje Odluke o prihvaćanju Sporazuma o pripremi, realizaciji i provedbi EU projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pitomača“, – možete preuzeti ovdje  ***Sporazum o pripremi, realizaciji i provedbi EU projekta Sustava odvodnje i pročišćavabnja otpadnih voda aglomeracije Pitomača – možete preuzeti ovdje
 4. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja na poslove obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima – usluga čišćenja snijega na području općine Pitomača, – možete preuzeti ovdje
 5. Donošenje Zaključka o davanju Prethodne suglasnosti na prijedlog III. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića “Potočnica”, – možete preuzeti ovdje
 6. Donošenje Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Potočnica“, – možete preuzeti ovdje
 7. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Knjižnice i čitaonice Pitomača, – možete preuzeti ovdje
 8. Donošenje Rješenja o razrješenju vršitelja dužnosti ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača, – možete preuzeti ovdje
 9. Donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača, – možete preuzeti ovdje

Molimo  Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D :

– Verifikacija zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća,
– Verifikacija zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća,
– Aktualni sat,

 1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019. godine – možete preuzeti ovdje
 2. Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Pitomače za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019. godine – možete preuzeti ovdje
 3. Razmatranje Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pitomača za 2020. godinu  – možete preuzeti ovdje
  *Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pitomača za 2020. godinu – možete preuzeti ovdje
 4. Razmatranje Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pitomača za razdoblje od 2019. do 2026. godine – možete preuzeti ovdje
  *Strategija upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pitomača za razdoblje od 2019. do 2026. godine – možete preuzeti ovdje
 5. Razmatranje Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Virovitičko – podravske županije – možete preuzeti ovdje
  *Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Virovitičko – podravske županije – možete preuzeti ovdje
 6. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za financiranje usluga izrade projektne dokumentacije potrebne za prijavu projekta sanacije odlagališta komunalnog otpada „Klisa“ – možete preuzeti ovdje
 7. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bankarske garancije Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za financiranje projekta Poučno – edukativne pješačke staze „Banov brod“ – možete preuzeti ovdje
 8. I. izmjene i dopune Proračuna Općine Pitomača za 2019. godinu – možete preuzeti ovdje
 9. Donošenje Programa o izmjeni Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2019. godini – možete preuzeti ovdje
 10. Donošenje Programa o izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2019. godinu – možete preuzeti ovdje
 11. Donošenje Programa o izmjeni Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2019. godinu – možete preuzeti ovdje
 12.  Donošenje Programa o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu – možete preuzeti ovdje
 13. Donošenje Programa o izmjeni Program javnih potreba u kulturi na području općine Pitomača u 2019. godini – možete preuzeti ovdje
 14. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u sportu na području općine Pitomača u 2019. godini – možete preuzeti ovdje
 15. Donošenje odluke o izmjeni odluke o načinu pružanja usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Pitomača – možete preuzeti ovdje
 16. Polugodišnji financijski izvještaj Dječjeg vrtića „Potočnica“ za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019. godine – možete preuzeti ovdje
 17. I. izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića „Potočnica“ za 2019. godinu – možete preuzeti ovdje
 18. Polugodišnji financijski izvještaj Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019. godine – možete preuzeti ovdje
 19. I. Izmjene i dopune Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2019. godinu – možete preuzeti ovdje
 20. Donošenje Odluke o raspisivanju ponovljenog javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Knjižnice i čitaonice Pitomača na nepuno radno vrijeme – možete preuzeti ovdje
 21. Polugodišnji financijski izvještaj Centra za kulturu „Drago Britvić“ za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019. godine – možete preuzeti ovdje
 22. I. Izmjene i dopune Financijskog plana Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 2019. godinu – možete preuzeti ovdje
 23. Donošenje Odluke od razrješenju i imenovanju članova Stručnog vijeća Centra za kulturu „Drago Britvić“ – možete preuzeti ovdje

Molimo  Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

Za sjednicu je predložen slijedeći

D N E V N I    R E D :

          – Aktualni sat,

 1. Donošenje Pravilnika o izmjenama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine Pitomača; – možete preuzeti ovdje
 2. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za Pružanje usluga izrade multimedijalnog sadržaja za projekt „Centar za posjetitelje Križnica – Interpretacijski centar Rezervata biosfere Mura – Drava – Dunav“; – možete preuzeti ovdje
 3. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za Pružanje grafičkih usluga u projektu Centar za posjetitelje Križnica – Interpretacijski centar Rezervata biosfere Mura – Drava – Dunav; – možete preuzeti ovdje
 4. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta centra za kulturu „Drago Britvić“ Pitomača; – možete preuzeti ovdje
 5. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti v.d. Ravnatelju Centra za kulturu „Drago Britvić“ za sklapanje ugovora sa najpovoljnijim ponuditeljem za Rekonstrukciju dvorane Doma kulture u Pitomači – 1. faza; – možete preuzeti ovdje
 6. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Knjižnice i čitaonice Pitomača; – možete preuzeti ovdje
 7. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o plaćama zaposlenika Knjižnice i čitaonice Pitomača; – možete preuzeti ovdje
 8. Donošenje Prijedloga za imenovanje doktora medicine i drugih zdravstvenih djelatnika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove za područje općine Pitomača.
  – možete preuzeti ovdje

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D :

            – Verifikacija zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća,
          – Aktualni sat,

 1. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Pitomača, – možete preuzeti ovdje
 2. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na ugradnji hidrulično-vertikalne podizne platforme u stambeno-poslovnu zgradu u Pitomači, – možete preuzeti ovdje
 3. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za „Nabavu rasvjetnih tijela“, – možete preuzeti ovdje
 4. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za „Uređenje dijela pješačke staze Dravske ulice u Pitomači (dionica od kućnog broja 43 do kućnog broja 91)“, – možete preuzeti ovdje
 5. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za „Izvođenje radova i opremanje otvorenog dječjeg igrališta u naselju Pitomača“ (zbog vremena otvaranja pristiglih ponuda materijali će biti dostavljeni na klupe), (zbog vremena otvaranja pristiglih ponuda materijali će biti dostavljeni na klupe)
 6. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za „Izvođenje radova i opremanje otvorenog dječjeg igrališta u naselju Turnašica“ (zbog vremena otvaranja pristiglih ponuda materijali će biti dostavljeni na klupe), (zbog vremena otvaranja pristiglih ponuda materijali će biti dostavljeni na klupe)
 7. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice Lokalnoj akcijskoj grupi „Virovitički prsten“ za sufinanciranje projekta „Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Turnašici“, – možete preuzeti ovdje
 8. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice Lokalnoj akcijskoj grupi „Virovitički prsten“ za sufinanciranje projekta „Rekonstrukcija i opremanje sportske građevine – svlačionice i prostorije nogometnog igrališta u Dinjevcu“, – možete preuzeti ovdje
 9. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje provedbe EU projekta „IGRAJMO SE ZAJEDNO“, – možete preuzeti ovdje
 10. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Knjižnice i čitaonice Pitomača, – možete preuzeti ovdje
 11. Donošenje Suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Centra za kulturu „Drago Britvić“, – možete preuzeti ovdje
 12. Donošenje Suglasnosti na Pravilnik o plaćama zaposlenika Centra za kulturu „Drago Britvić“. – možete preuzeti ovdje

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D :

             – Verifikacija zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća,

            – Aktualni sat,

 1.   Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godine, – možete preuzeti ovdje
 2. Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Pitomača za razdoblje od 01. 07. do 31.12.2018. godine, – možete preuzeti ovdje
 3. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanje usluge izrade glavnog projekta i obavljanje projektantskog nadzora u projektu „CENTAR ZA POSJETITELJE KRIŽNICA – INTERPRETACIJSKI CENTAR REZERVATA BIOSFERE MURA – DRAVA – DUNAV“, – možete preuzeti ovdje
 4. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave „Uređenje odvojka ulice u Grabrovnici“, – možete preuzeti ovdje
 5. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za uslugu izrade projektne i tehničke dokumentacije „Rekonstrukcija traktorskog puta u šumsku cestu“, – možete preuzeti ovdje
 6. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave „Radovi redovitog održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Pitomača“, – možete preuzeti ovdje
 7. Donošenje Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade, – možete preuzeti ovdje
 8. Godišnji financijski izvještaj Dječjeg vrtića “Potočnica” za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godine, – možete preuzeti ovdje
 9. Razmatranje Izvješća o radu ravnatelja – odgojitelja Dječjeg vrtića „Potočnica“ za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine, – možete preuzeti ovdje
 10. Godišnji financijski izvještaj Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godine, – možete preuzeti ovdje
 11. Razmatranje Izvješća o radu v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godine, – možete preuzeti ovdje
 12. Godišnji financijski izvještaj Centra za kulturu „Drago Britvić“ za razdoblje od od 01.01. do 31.12.2018. godine, – možete preuzeti ovdje
 13. Razmatranje Izvješća o radu v.d. ravnatelja Centra za kulturu „Drago Britvić“ za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godine, – možete preuzeti ovdje
 14. Donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Centra za kulturu „Drago Britvić“, – možete preuzeti ovdje
 15. Razmatranje Izvješća o radu Sportske zajednice Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godine,- možete preuzeti ovdje
 16. Razmatranje Izvješća o radu Turističke zajednice i Turističkog ureda Općine Pitomača za 2018. godinu,- možete preuzeti ovdje
 17. Razmatranje Izvješća o radu Draft d.o.o. za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godine,- možete preuzeti ovdje
 18. Razmatranje Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godine,- možete preuzeti ovdje
 19. Razmatranje Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje općine Pitomača za 2018. godinu,- možete preuzeti ovdje
 20. Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za području općine Pitomača za 2019. godinu,- možete preuzeti ovdje
 21. Donošenje zaključka o prigovorima na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Pitomača,- možete preuzeti ovdje
 22. Donošenje Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za području općine Pitomača,- možete preuzeti ovdje
 23. Donošenje Odluke o zatvaranju odlagališta komunalnog otpada Klisa u Općini Pitomača,- možete preuzeti ovdje
 24. Donošenje Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi.- možete preuzeti ovdje

NAPOMENA:

*  Točka 21. – Uvid u Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području općine Pitomača – je u tijeku,

** Točka 22.Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području općine Pitomača nalazi se na web stranici Općine Pitomača (www.pitomaca.hr)

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:


 – Verifikacija zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća,
– Aktualni sat,

 1. Donošenje Odluke o komunalnoj naknadi, – možete preuzeti ovdje
 2. Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu, – možete preuzeti ovdje
 3. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu, – možete preuzeti ovdje
 4. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu, – možete preuzeti ovdje
 5. Razmatranje Izvješća o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Pitomača za 2018. godinu, – možete preuzeti ovdje
 6. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu, – možete preuzeti ovdje
 7. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu, – možete preuzeti ovdje
 8. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2018. godinu, – možete preuzeti ovdje
 9. Donošenje Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu za obveznike koji ostvaruju dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima na području općine Pitomača za 2019. godinu, – možete preuzeti ovdje
 10. Donošenje Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje općine Pitomača. – možete preuzeti ovdje,  10.a. Procjenu rizika možete preuzeti ovdje 
 11. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Centra za kulturu „Drago Britvić“, – možete preuzeti ovdje
 12. Donošenje Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje općine Pitomača. – možete preuzeti ovdje

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:


 – Verifikacija zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća,
– Aktualni sat,

1. Donošenje III. izmjena i dopuna Proračuna Općine Pitomača za 2018. godinu – možete preuzeti ovdje,
2. Donošenje Programa o III. izmjeni Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2018. godini – možete preuzeti ovdje,
3. Donošenje Programa o III. Izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2018. godinu – možete preuzeti ovdje,
4. Donošenje Programa o izmjeni Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2018. godinu – možete preuzeti ovdje,
5. Donošenje Programa o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu  – možete preuzeti ovdje,
6. Donošenje II. izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića „Potočnica“ za 2018. godinu – možete preuzeti ovdje,
7. Donošenje II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2018. godinu – možete preuzeti ovdje,
8. Donošenje Proračuna Općine Pitomača za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu – možete preuzeti ovdje,
9.  Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pitomača za 2019. godinu – možete preuzeti ovdje,
10. Donošenje Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2019. godini – možete preuzeti ovdje,
11. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2019. godinu – možete preuzeti ovdje,
12. Donošenje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2019. godinu – možete preuzeti ovdje,
13.  Donošenje  Programa  korištenja   sredstava   ostvarenih  od   prodaje,  zakupa  i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske – možete preuzeti ovdje,
14.  Donošenje Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2019. godinu – možete preuzeti ovdje,
15.  Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu – možete preuzeti ovdje,
16. Donošenje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu – možete preuzeti ovdje,
17. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području općine Pitomača u 2019. godini – možete preuzeti ovdje,
18. Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području općine Pitomača u 2019. godini – možete preuzeti ovdje,
19. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pitomača za 2019. godinu – možete preuzeti ovdje,
20. Razmatranje Analize stanja sustava civilne zaštite na području općine Pitomača u 2018. godini – možete preuzeti ovdje,
21. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području općine Pitomača za 2019. godinu – možete preuzeti ovdje,
22. Donošenje Godišnjeg plana davanja koncesija na području općine Pitomača za 2019. godinu – možete preuzeti ovdje,
23. Donošenje Financijskog plana Dječjeg vrtića “Potočnica” za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu – možete preuzeti ovdje,
24. Donošenje Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu – možete preuzeti ovdje,
25. Donošenje Financijskog plana Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu – možete preuzeti ovdje,
26. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti u postupku donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja – povjeravanje poslova obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima – usluga čišćenja snijega na području općine Pitomača – možete preuzeti ovdje,
27. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti u postupku donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na uređenju Ulice Svetog Ivana Nepomuka u Pitomači – možete preuzeti ovdje,
28. Donošenje Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Pitomača – možete preuzeti ovdje,
29. Donošenje Odluke o proglašenju nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi – možete preuzeti ovdje,
30. Donošenje Odluke o proglašenju statusa komunalne infrastrukture – javnog dobra u općoj uporabi – možete preuzeti ovdje.

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:


 – Verifikacija zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća,
– Aktualni sat,

 1. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku u postupku donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu nabave pružanja usluge izrade interijera, dizajna grafičkih rješenja te nadzor i savjetovanje prilikom izvedbe projektne i tehničke dokumentacije za „Rodnu kuću Petra Preradovića“ u Grabrovnici – možete preuzeti ovdje,
 2. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje provedbe EU projekta „Centar za posjetitelje Križnica – Interpretacijski centar Rezervata biosfere Mura – Drava – Dunav“ – možete preuzeti ovdje,
 3. Razmatranje Financijskog izvješća Vatrogasne zajednice općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine – možete preuzeti ovdje,
 4. Donošenje Odluke o donošenju IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pitomača – možete preuzeti ovdje,
 5. Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Pitomača – možete preuzeti ovdje,
 6. Donošenje Odluke o izboru ravnatelja/ice Knjižnice i čitaonice Pitomača na nepuno radno vrijeme – možete preuzeti ovdje.

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

– Verifikacija zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća,
– Aktualni sat,

 1. Donošenje II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Pitomača za 2018. godinu, – možete preuzeti ovdje
  2. Donošenje Programa o izmjeni Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2018. godini, – možete preuzeti ovdje
  3. Donošenje Programa o II. Izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2018. godinu, – možete preuzeti ovdje
  4. Donošenje Programa o izmjeni Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu, – možete preuzeti ovdje
  5. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području općine Pitomača u 2018. godini, – možete preuzeti ovdje
  6. Donošenje Programa o dopuni Programa olakšica i poticaja razvoja gospodarstva na području općine Pitomača, – možete preuzeti ovdje
  7. Donošenje Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području općine Pitomača, – možete preuzeti ovdje
  8. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu nabave za projekt „Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Pitomača“, – možete preuzeti ovdje
  9. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu nabave usluge izrade projektne i tehničke dokumentacije za  projekt „Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada Klisa općine Pitomača“, – možete preuzeti ovdje
  10. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu nabave usluge izrade projektne i tehničke dokumentacije za projekt „Centar kompetentnosti za poljoprivredu, ekološku poljoprivredu i agroturizam u Pitomači“, – možete preuzeti ovdje
  11. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Općini Pitomača za provedbu ulaganja na području općine Pitomača za investiciju „Opremanje rekreacijske zone uz rijeku Dravu postavljanjem ZIP LINE-a“ – možete preuzeti ovdje
  12. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Općini Pitomača za provedbu ulaganja na području općine Pitomača za investiciju „Izgradnja pješačke staze u naselju Otrovanec“, – možete preuzeti ovdje
  13. Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima na području općine Pitomača, – možete preuzeti ovdje
  14. Donošenje Odluke o povjeravanju javnih ovlasti u području komunalne djelatnosti, – možete preuzeti ovdje
  15. Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama za zaštitu poljoprivrednog zemljišta te mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području općine Pitomača, – možete preuzeti ovdje
  16. Razmatranje Izvješća Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Virovitica, o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Pitomača za 2017. godinu, – možete preuzeti ovdje
  17. Donošenje I. izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića „Potočnica“ za 2018. godinu, – možete preuzeti ovdje
  18. Donošenje II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 2018. godinu, – možete preuzeti ovdje
  19. Donošenje I. Izmjene i dopune Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2018. godinu, – možete preuzeti ovdje
  20. Donošenje Odluke o raspisivanju ponovljenog javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Knjižnice i čitaonice Pitomača na nepuno radno vrijeme. – možete preuzeti ovdje

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

– Verifikacija zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća,

– Verifikacija zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća,

– Aktualni sat,

 1. Razmatranje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 30.06.2018. godine, – možete preuzeti ovdje
 2. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 30.06.2018. godine,  – možete preuzeti ovdje
 3. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku u postupku donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za predmet nabave „Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Potočnica na adresi Trg kralja Tomislava bb, Pitomača“,  – možete preuzeti ovdje
 4. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku u postupku donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za predmet nabave „Opremanje i nabava multimedijske opreme Interpretacijskog centra Petra Preradovića“, – možete preuzeti ovdje
 5. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku u postupku donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za uslugu izrade projektne i  tehničke dokumentacije za „Sportsko rekreacijski centar Pitomača“,  – možete preuzeti ovdje
 6. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku u postupku donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za predmet nabave „Uređenje zgrade Zajedničkog doma u Pitomači“,  – možete preuzeti ovdje
 7. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice Ministarstvu za domografiju, obitelj mlade i socijalnu politiku za sufinanciranje projekta „Izvođenje radova i opremanje otvorenog dječjeg igrališta u Dječjem vrtiću Potočnica“, – možete preuzeti ovdje
 8. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku u postupku donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za predmet nabave „Izvođenje radova i opremanje otvorenog dječjeg igrališta u Dječjem vrtiću Potočnica“,  – možete preuzeti ovdje
 9. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku u postupku donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za predmet nabave „Radovi na turističkoj infrastrukturi u naselju Križnica u sklopu projekta Life Old Drava“,
 10. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine Pitomača za investiciju „Turističko informativni centar Klopotec“,  – možete preuzeti ovdje
 11. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Općini Pitomača za provedbu ulaganja na području općine Pitomača za investiciju „Društveni dom – izgradnja i opremanje vatrogasnog doma i kulturnog centra“,  – možete preuzeti ovdje
 12. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za donošenje Odluke o ovlaštenju središnjem tijelu za nabavu,  – možete preuzeti ovdje
 13. Donošenje Odluke o prihvaćanju darovanja nekretnina u k.o.Pitomača,  – možete preuzeti ovdje
 14. Donošenje Odluke o kupnji nekretnine za izgradnju sportske dvorane Srednje škole Stjepana Sulimanca,  – možete preuzeti ovdje
 15. Razmatranje polugodišnjeg financijskog izvještaja Dječjeg vrtića „Potočnica“ za razdoblje od 01.01. do 30.06.2018. godine,  – možete preuzeti ovdje
 16. Razmatranje polugodišnjeg financijskog izvještaja Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 30.06.2018. godine,   – možete preuzeti ovdje
 17. Razmatranje polugodišnjeg financijskog izvještaja Centra za kulturu  „Drago Britvić“ za razdoblje od 01.01. do 30.06.2018. godine,  – možete preuzeti ovdje
 18. Donošenje Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Pitomača, – odluku možete preuzeti ovdje  – dokument procjena rizika možete preuzeti ovdje
 19. Donošenje Odluke o prestanku važenja Odluke o osnivanju, ustroju i popuni postrojbi civilne zaštite Općine Pitomača. – možete preuzeti ovdje

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

         – Aktualni sat

 1. Donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Pitomača.

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

           – Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice,

          – Aktualni sat,

 1. Donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Pitomača za 2018. godinu,– ovdje
 2. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pitomača za 2018. godinu, – ovdje
 3. Donošenje izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2018. godinu, – ovdje
 4. Donošenje Programa korištenja prihoda ostvarenog od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2018. godini, – ovdje
 5. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području općine Pitomača u 2018. godini, – ovdje
 6. Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području općine Pitomača u 2018. godini, – ovdje
 7. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku u postupku donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku nabave „Uređenje pješačke staze i pješačkog prijelaza u sklopu postojećeg ŽCPR-a pruge Dalj – Varaždin, Vinogradska ulica u Pitomači“,– ovdje
 8. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za kupnju nekretnine – građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni „Rakitka 1“ u Kladarama, – ovdje
 9. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku u postupku donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku nabave Obnova rodne kuće Petra Preradovića u „Memorijalni muzej Petra Preradovića“,– ovdje
 10.  Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje projekta „ZAJEDNIČKI DOM“. – ovdje
 11. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje projekta „CENTAR KOMPETENTNOSTI ZA POLJOPRIVREDU, EKOLOŠKU POLJOPRIVREDU I AGROTURIZAM U PITOMAČI“, – ovdje
 12. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi, – ovdje
 13. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Pitomača, – ovdje
 14. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Pitomača, – ovdje
 15. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Pitomača, – ovdje
 16. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra,– ovdje
 17. Donošenje I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 2018. godinu.– ovdje

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

– Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice,

          – Aktualni sat,

 1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine, –ovdje
 2. Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Pitomača za razdoblje od 01. 07. do 31.12.2017. godine,- ovdje
 3. Razmatranje Izvješća o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Pitomača za 2017. godinu, – ovdje
 4. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu,- ovdje
 5. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu,- ovdje
 6. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2017. godinu,- ovdje
 7. Godišnji financijski izvještaj Dječjeg vrtića “Potočnica” za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine, – ovdje
 8. Razmatranje Izvješća o radu ravnatelja – odgojitelja Dječjeg vrtića „Potočnica“ za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine, – ovdje
 9. Godišnji financijski izvještaj Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine, – ovdje
 10. Razmatranje Izvješća o radu v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine, –  10 ovdje;   10a ovdje
 11. Godišnji financijski izvještaj Centra za kulturu „Drago Britvić“ za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine, – ovdje
 12. Razmatranje Izvješća o radu v.d. ravnatelja Centra za kulturu „Drago Britvić“ za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine, – ovdje
 13. Donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Centra za kulturu „Drago Britvić“, – ovdje
 14. Razmatranje Izvješća o radu Sportske zajednice Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine, – 14 ovdje; 14a  ovdje
 15. Razmatranje Izvješća o radu Turističke zajednice Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine, – ovdje
 16. Razmatranje Izvješća o radu Draft d.o.o. za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine, – 16 ovdje; 16a ovdje
 17. Razmatranje Izvješća o stanju provedbe Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje općine Pitomača za 2017. godinu, – ovdje
 18. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti u postupku donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanje usluge obvezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području općine Pitomača u 2018. godini,- ovdje
 19. Razmatranje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području općine Pitomača za 2017. godinu, – ovdje
 20. Donošenje Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Pitomača za razdoblje od 2017. do 2022. godine***, – ovdje
 21. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti u postupku donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu rasvjetnih tijela, – ovdje
 22. Donošenje Odluke o poništenju Odluke o davanju prethodne suglasnosti tvrtki HERBARIUM d.o.o. za prodaju nekretnine u Poduzetničkoj zoni „Rakitka 1” u Kladarama, – ovdje
 23. Donošenje Odluke o zamjeni nekretnina u Poduzetničkoj zoni „Raktika 1” u Kladarama u vlasništvu Općine Pitomača. – ovdje

20.***Plan gospodarenja otpadom Općine Pitomača za  razdoblje od 2017. do 2022. godine nalazi se na: www.pitomaca.hr

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

– Verifikacija zapisnika sa 4. sjednice,

– Aktualni sat,

 1. Donošenje Statutarne Odluke o II. izmjenama i dopunama Statuta Općine Pitomača,
 2. Donošenje Programa o izmjeni Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2018. godini,
 3. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu,
 4. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu,
 5. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje projekta „POKAZALO SE ODLIČNIM“,
 6.  Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje projekta „Preradović & Csokonai – celebration of romantic poets of the cross – border area“,
 7. Donošenje Odluke o načinu pružanja usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Pitomača,
 8.  Donošenje Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Pitomača,
 9. Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama,
 10.  Donošenje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje općine Pitomača za 2018. godinu,
 11. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za proslavu 200. obljetnice rođenja pjesnika Petra Preradovića.

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red: 
    

– Verifikacija zapisnika sa 3. sjednice,
– Aktualni sat,      

     1. Donošenje III. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Pitomača za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu,        
    2. Donošenje Odluke o II. Izmjeni Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2017. godini,
    3. Donošenje Odluke o II. izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2017. godinu,
    4. Donošenje Odluke o III. izmjeni Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2017. godinu,
    5. Donošenje  III. Izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića „Potočnica“ za 2017. godinu,
    6. Donošenje  II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2017. godinu,
    7. Donošenje III. Izmjena i dopuna Financijskog plana Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 2017. godinu,
    8. Donošenje Proračuna Općine Pitomača za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu,  Proračun Općine za 2018.obrazloženje
    9. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pitomača za 2018. godinu,
    10. Donošenje Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2018. godini,
    11. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2018. godinu,
    12. Donošenje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2018. godinu,
     13.  Donošenje  Programa  korištenja   sredstava   ostvarenih  od   prodaje,  zakupa  i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske,
     14.  Donošenje Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2018. godinu,
     15.  Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu, 
     16. Donošenje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu,
     17. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pitomača za 2018. godinu,
     18. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Općine Pitomača, 
     19. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o prijenosu poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate lokalnih poreza Općine Pitomača,
     20. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća Državnog ureda za reviziju, Područni ured Virovitica o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Virovitičko – podravske županije za područje općine Pitomača ** Izvješće revizije možete pogledati ovdje.,
     21. Donošenje Srednjeročnog plana davanja koncesija na području općine Pitomača za razdoblje od 2018. do 2020. godine, 
     22. Donošenje Godišnjeg plana davanja koncesija na području općine Pitomača za 2018. godinu,
     23. Donošenje Odluke o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Pitomača,
     24. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora,
     25. Donošenje Pravilnika o dodjeli općinskog prostora na korištenje udrugama na području općine Pitomača,
     26. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području općine Pitomača za 2018. – 2021. godinu,
     27. Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području općine Pitomača u 2017. godini,
     28. Donošenje Godišnjeg Plana razvoja sustava civilne zaštite na području općine Pitomača za 2018. godinu s financijskim učincima za razdoblje 2018. – 2020. godina,
     29. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanje usluge upravljanja projektom „Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Pitomača“, 
     30. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o stipendijama Općine Pitomača,
     31. Donošenje Financijskog plana Dječjeg vrtića “Potočnica” za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu, 
     32. Donošenje Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu, 
     33. Donošenje Financijskog plana Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu.     

      **20.  Izvješće Državnog ureda za reviziju, Područni uredVirovitica o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenjapoljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatskena području Virovitičko – podravske županije za područje općine Pitomača, možete ga preuzeti ovdje.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:
– Verifikacija zapisnika sa 1. sjednice Općinskog vijeća,
– Aktualni sat

1. Razmatranje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 30.06.2017. godine,
2. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 30.06.2017. godine,
3. Donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Pitomača za 2017. godinu,
4. Donošenje Odluke o izmjeni Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2017. godini,                          
5. Donošenje Odluke o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2017. godinu,
6. Donošenje Odluke o II. izmjeni Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2017. godinu,
7. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pitomača za 2017. godinu,
8. Razmatranje polugodišnjeg financijskog izvještaja Dječjeg vrtića «Potočnica» za razdoblje od 01.01. do 30.06.2017. godine,
9. Donošenje II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića „Potočnica“ za 2017. godinu,            
10. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju ravnatelja – odgojitelja Dječjeg vrtića „Potočnica“,
11. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Potočnica“,
12. Donošenje zaključka o davanju Prethodne suglasnosti na prijedlog II. izmjene Pravilnikao unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Potočnica“,
13. Razmatranje polugodišnjeg financijskog izvještaja Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 30.06.2017. godine,          
14. Donošenje Odluke o raspisivanju ponovljenog javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Knjižnice i čitaonice Pitomača na nepuno radno vrijeme,
15. Razmatranje polugodišnjeg financijskog izvještaja Centra za kulturu  „Drago Britvić“ za razdoblje od 01.01. do 30.06.2017. godine,
16. Donošenje II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 2017. godinu,
17. Donošenje Odluke o stipendijama Općine Pitomača,
18. Donošenje Odluke o osnivanju Odbora za proslavu 200. obljetnice rođenja pjesnika Petra Preradovića,
19. Donošenje Odluke o prijenosu poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate lokalnih poreza Općine Pitomača,
20. Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama za zaštitu poljoprivrednog zemljišta te mjerama za unapređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području općine Pitomača,
21. Donošenje Odluke o posebnim mjerama zaštite od požara pri spaljivanju otpadnih materija na poljoprivrednim i drugim površinama na području općine Pitomača,
22. Donošenje Prijedloga za imenovanje doktora medicine i drugih zdravstvenih djelatnika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove za područje općine Pitomača,
23. Donošenje Odluke o izboru članova Savjeta mladih Općine Pitomača,
24. Različito.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:
– Verifikacija zapisnika s konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Pitomača,
– Aktualni sat,

1. Izbor Odbora za statutarno – pravna pitanja,
2. Izbor Odbora za mjesnu samoupravu,
3. Izbor Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja,
4. Izbor Povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda,
5. Donošenje Odluke o imenovanju osoba ovlaštenih za potpisivanje financijske dokumentacije (Općina Pitomača, Dječji vrtić «Potočnica», Knjižnica i čitaonica Pitomača, Centar za kulturu „Drago Britvić“),
6. Donošenje Odluke o naknadi članovima Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća, zaposlenika Općine Pitomača za nazočnost sjednicama Općinskog vijeća izvan radnog vremena, naknadi predsjedniku Općinskog vijeća te naknadi za rad zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa,
7. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti vršitelju dužnosti ravnatelja Centara za kulturu „Drago Britvić“ za donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje završnih građevinskih radova na rekonstrukciji Doma kulture u Pitomači,
8. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na proširenju postojeće javne rasvjete Ulice Petra Preradovića u Pitomači,
9. Donošenje Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine Pitomača,
10. Donošenje Odluke o objavi javnog poziva za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Općine Pitomača,
11. Donošenje Odluke o mjerilima za određivanje ekonomske cijene smještaja djece i visinu roditeljskih uplata za ostvarivanje redovnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću „Potočnica“,
12. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Pitomača za 2017. godinu.
13. Različito. 

Saziv Općinskog vijeća Općine Pitomača 2013. – 2017.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:
– Verifikacija zapisnika sa 26. sjednice,
– Aktualni sat,          

 1. Donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Pitomača za 2017. godinu,

2. Donošenje izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2017. godinu,           

3. Donošenje Odluke o lokalnim porezima Općine Pitomača,           

4. Donošenje Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Pitomača,           

5. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Pitomača,          

 6. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu opskrbe prirodnim plinom

7. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova asfalitranja – Vinogradska ulica, naselje Pitomača, 

8. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Općinskom načelniku o potpisivanju Izjave za projekt izgradnje Centra za posjetitelje Križnica

9. Donošenje Odluke o produžetku roka za sklapanje Ugovora o kupoprodaji nekretnina – građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni „Rakitka 1“ u Kladarama,

10. Donošenje  I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića „Potočnica“ za 2017. godinu,

11. Donošenje I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2017. godinu,

12. Donošenje I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 2017. godinu,         

13. Donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Centra za kulturu „Drago Britvić“,         

14.  Različito.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

– Verifikacija zapisnika sa 25. sjednice,

– Aktualni sat,

1.Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2016. godine,

2. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu,

3. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne  infrastrukture za 2016. godinu,

4. Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Pitomača za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2016. godine,

5. Godišnji financijski izvještaj Dječjeg vrtića “Potočnica” za razdoblje od 01.01. do 31.12.2016. godine,

6.Razmatranje Izvješća o radu ravnatelja – odgojitelja Dječjeg vrtića «Potočnica» za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine,

7. Godišnji financijski izvještaj Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2016. godine,

8. Razmatranje Izvješća o radu v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2016. godine,

9. Godišnji financijski izvještaj Centra za kulturu „Drago Britvić“ za razdoblje od od 01.01. do 31.12.2016. godine,

10. Razmatranje Izvješća o radu Centra za kulturu „Drago Britvić“ za razdoblje od 01.01. do 31.12.2016. godine,

11.Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Centra za kulturu „Drago Britvić“,

12. Razmatranje Izvješća o radu Sportske zajednice općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2016. godine,

13. Razmatranje Izvješća o radu Turističke zajednice Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2016. godine,

14. Razmatranje Izvješća o radu Draft d.o.o. za razdoblje od 01.01. do 31.12.2016. godine uz financijsko izvješće za 2016. godinu,

15.Donošenje Zaključka o usvajanju Godišnjeg plana davanja koncesija za 2017. godinu,

16. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponude za kupnju nekretnina – građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni „Rakitka 1“ u Kladarama,

17. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluge izrade IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Pitomača,

18. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje Završnih građevinskih radova Kino dvorane Pitomača – Faza 1 (podrum),  

19. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Općini Pitomača za provedbu ulaganja na području općine Pitomača za investiciju „Izgradnja Društvenog doma u Starogradačkom Marofu“,

20. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Komunalno Pitomača d.o.o. za provedbu ulaganja na području općine Pitomača za investiciju „Izgradnja pješačkih staza u naselju Otrovanec“,

21. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Draft d.o.o. za provedbu ulaganja na području općine Pitomača na investiciju „Izgradnja Turističko – informativnog centra (TIC) „Klopotec“ u Kladarskom bregu“,

22. Donošenje prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Virovitici,

23. Donošenje prijedloga za imenovanje sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Virovitici,

24.  Različito.  

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:
– Verifikacija zapisnika sa 24. sjednice,
– Aktualni sat,

1. Donošenje Proračuna Općine Pitomača za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu,

2. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pitomača za 2017. godinu,

3. Donošenje Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2017. godini,

4. Donošenje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2017. godinu,

5. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2017. godinu,

6. Donošenje  Programa  korištenja   sredstava   ostvarenih  od   prodaje,  zakupa  i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske,

7.  Donošenje Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2017. godinu,

8.  Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu,

9. Donošenje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu,

10. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pitomača za 2017. godinu,

11. Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području općine Pitomača u 2016. godini,12. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Pitomača za 2017. – 2020. godinu,13. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije,14. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova – Nadstrešnica za izletnike „PARK NATURA 2000“ na Križnici u sklopu projekta „LIFE+Old Drava“ (LIFE13NAT/HU/000388),15. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za davanje ovlaštenja Središnjem tijelu za javnu nabavu,16. Donošenje Odluke o kupnji nekretnine za izgradnju sportske dvorane Srednje škole Stjepana Sulimanca,17. Donošenje Financijskog plana Dječjeg vrtića “Potočnica” za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu,

18. Donošenje zaključka o davanju Prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Potočnica“,19. Donošenje Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu,20. Donošenje Financijskog plana Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu,21. Donošenje Odluke o ukidanju Odluke o imenovanju Stožera za zaštitu i spašavanje Općine Pitomača,22. Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području općine Pitomača,23. Donošenje Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pitomača,24.  Različito.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:  
– Verifikacija zapisnika sa 20. sjednice,  
– Aktualni sat,

1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 30.06.2016. godine,

2. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 30.06.2016. godine,

3. Donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Pitomača za 2016. godinu,

4. Donošenje Odluke o izmjeni Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2016. godini,

5. Donošenje Odluke o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2016. godinu,

6. Donošenje Odluke o izmjenama Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2016. godinu,

7. Donošenje Odluke o prihvaćanju darovanja nekretnina bez naknade,

8. Donošenja Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Pitomača,

9. Donošenje Odluke o postupku izbora članova Vijeća mjesnih odbora na području Općine Pitomača,

10. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada,

11. Donošenje Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području općine Pitomača,

12. Polugodišnji financijski izvještaj Dječjeg vrtića «Potočnica» za razdoblje od 01.01. do 30.06.2016. godine,

13. Donošenje I. Izmjena Financijskog plana Dječjeg vrtića „Potočnica“ za 2016. godinu,

14. Donošenje zaključka o davanju Prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o II. izmjeni Statuta Dječjeg vrtića „Potočnica“,

15. Polugodišnji financijski izvještaj Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 30.06. 2016. godine,

16. Donošenje I. Izmjena Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2016. godinu,

17. Donošenje Odluke o raspisivanju ponovljenog javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Knjižnice i čitaonice Pitomača na nepuno radno vrijeme,

18. Polugodišnji financijski izvještaj Centra za kulturu „Drago Britvić“ za razdoblje od 01.01. do 30.06.2016. godine,

19. Donošenje I. Izmjena Financijskog plana Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 2016. godinu,

20. Donošenje Prijedloga za imenovanje doktora medicine i drugih zdravstvenih djelatnika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove za područje općine Pitomača,

21. Donošenje Zaključka o zaključenju Sporazuma o pripremi i realizaciji EU-projekta „Pitomača“,

22. Različito.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:  
– Verifikacija zapisnika sa 18. sjednice,  
– Aktualni sat,

1. Razmatranje Izvješća Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Virovitica o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Virovitičko – podravske županije (odnosi se na Općinu Pitomača),
2. Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Pitomača za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2015. godine,
3. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu,

4. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu,

5.  Donošenje Godišnjeg plana davanja koncesija za 2016. godinu,

6. Donošenje Oduke o minimalnoj visini zakupa poslovnog prostora na području općine Pitomača,

7. Donošenje Odluke o plaći, naknadama te ostalim pravima Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Pitomača,

8. Donošenje Pravilnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine Pitomača
,
9. Donošenje Odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Pitomača,

10. Donošenje zaključka o davanju Prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama Statuta Dječjeg vrtića „Potočnica“,

11. Razmatranje Izvješća o radu ravnatelja – odgojitelja Dječjeg vrtića «Potočnica» za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2015. godine,

12. Razmatranje Izvješća o radu v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.07. do 31.12.2015. godine,

13. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Centra za kulturu „Drago Britvić“,

14. Izvješće o radu Sportske zajednice općine Pitomača za razdoblje od 01.07. do 31.12.2015. godine,
15. Različito.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

  – Verifikacija zapisnika sa 17. sjednice,
  – Aktualni sat,

1. Donošenje Proračuna Općine Pitomača za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu,
2. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pitomača za 2016. godinu,
3. Donošenje Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2016. godini,
4. Donošenje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2016. godinu,
5. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2016. godinu,
6. Donošenje  Programa  korištenja   sredstava   ostvarenih  od   prodaje,  zakupa  i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske,
7.  Donošenje Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2016. godinu,
8.  Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu,
9. Donošenje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016. godinu,
10. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pitomača za 2016. godinu,
11. Donošenje Financijskog plana Dječjeg vrtića “Potočnica” za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu,
12. Donošenje Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu,
13. Donošenje Financijskog plana Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu,
14. Davanje prethodne suglasnosti na Statut Centra za kulturu „Drago Britvić“,
15. Usvajanje Strategije razvoja Općine Pitomača 2015. – 2020. godina,
16. Usvajanje Akcijskog plana održivog energetskog razvoja Općine Pitomača,
17. Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području općine Pitomača u 2015. godini,
18. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području općine Pitomača za 2016. godinu,
19.  Različito.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

  – Verifikacija zapisnika sa 16. sjednice,
  – Aktualni sat,

1. Donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Pitomača za 2015. godinu,
2. Donošenje Odluke o II. Izmjeni Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2015. godini,
3. Donošenje Odluke o II. izmjeni Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2015. godinu,
4. Donošenje Odluke o II. izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2015. godini,
5. Donošenje Odluke o izmjeni Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske,
6. Donošenje Odluke o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu,
7. Utvrđivanje Pročišćenog teksta Odredbi za provođenje i pročišćenog grafičkog dijela Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Pitomača,
8. Donošenje  I. Izmjena Financijskog plana Dječjeg vrtića „Potočnica“ za 2015. godinu,
9. Donošenje  II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2015. godinu,
10. Donošenje Odluke o izboru v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača,
11. Donošenje Odluke o imenovanju članova Stručnog vijeća Centra za kulturu „Drago Britvić“,
12. Donošenje Odluke o dodjeli stipendije Općine Pitomača za studij u inozemstvu u akad. god. 2015./2016,
13. Različito.

Back to top