Javni pozivi i oglasi

JAVNI POZIV o započinjanju postupka evidentiranja  komunalne infrastrukture u zemljišnu knjigu

Općina Pitomača objavljuje JAVNI POZIV kojim Općina Pitomača obavještava nositelje stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena komunalna infrastruktura o započinjanju postupka evidentiranja  komunalne infrastrukture u zemljišnu knjigu u okviru kojeg se izrađuje geodetski elaborat izvedenog stanja komunalne infrastrukture.

JAVNI POZIV

Javni poziv za predlaganje financiranja javnih potreba Općine Pitomača u području sporta, kulture i ostalih društvenih djelatnosti za 2021. godinu

Općinski načelnik Općine Pitomača dana 8. listopada 2020. godine objavljuje Javni poziv za predlaganje financiranja javnih potreba Općine Pitomača u području sporta, kulture i ostalih društvenih djelatnosti za 2021. godinu.

Pravo predlaganja prijava programa ili projekata imaju udruge, zaklade, ustanove ili druge pravne osobe čiji su ciljevi i djelatnosti usmjereni zadovoljenju javnih potreba stanovnika Općine Pitomača u području sporta, kulture i ostalih društvenih djelatnosti, a koje djeluju na području općine.

Pozivaju se predlagatelji da svoje prijave programa ili projekata dostave na propisanom obrascu Prijavnica za predlaganje financiranja javnih potreba Općine Pitomača u području sporta, kulture i ostalih društvenih djelatnosti za 2021. godinu, a koji je dostupan u prilogu.

Prijave programa ili projekta predlagatelji dužni su dostaviti najkasnije do 30. listopada 2020. godine preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u urudžbenom uredu) na sljedeću adresu: Općina Pitomača, Ljudevita Gaja 26/I,33405 Pitomača, uz napomenu: “Prijava za predlaganje za financiranje javnih potreba Općine Pitomača u području sporta, kulture i ostalih društvenih djelatnosti za 2021. godinu”.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pitomača – Odsjek za društvene djelatnosti, kontakt – tel: 033/782-860, fax: 033/782-870, e-mail: opcina@pitomaca.hr

JAVNI POZIV za dodjelu potpore u poljoprivredi za kontrolu plodnosti tla poljoprivrednim proizvođačima s područja općine Pitomača

Na temelju članka 38. statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 5/20 – pročišćeni tekst) Općinski načelnik Općine Pitomača, raspisuje

JAVNI POZIV za dodjelu potpore u poljoprivredi za kontrolu plodnosti tla poljoprivrednim proizvođačima s područja općine Pitomača

 1. Namjena korištenja sredstava

Financijska sredstva namijenjena su za financiranje troškova izrade analize uzoraka tla. Iznos raspoloživih sredstava Općine Pitomača po ovom Javnom pozivu utvrđen je u Proračunu Općine Pitomača za 2020.

 1. Korisnici

Korisnici financijskih sredstava su obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrtnici, zadruge i trgovačka društva koji su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sa sjedištem/prebivalištem na području općine Pitomača i koji posjeduju poljoprivredno zemljište na području općine Pitomača, te nemaju dugovanje prema Općini Pitomača.

 1. Kriteriji za dodjelu financijskih sredstava i iznos

Općine Pitomača sufinancira izradu analize 50 uzoraka tla poljoprivrednim proizvođačima s područja općine Pitomača.

Maksimalno se jednom korisniku može odobriti financiranje analize jednog (1) uzorka tla.

Pod analizom uzorka tla podrazumjeva se:

 • uzimanje uzoraka i podataka na terenu,
 • dostava uzoraka u laboratorij,
 • laboratorijska analiza uzoraka tla,
 • interpretacija rezultata,
 • izdavanje preporuke gnojidbe krajnjim korisnicima usluge.

 Potrebna dokumentacija

 • popunjen obrazac Zahtjeva za dodjelu potpore u poljoprivredi za Kontrolu plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvim na području općine Pitomača
 • suglasnost za obradu osobnih podataka
 • preslika Rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednika
 1. Trajanje poziva
 • Javni poziv je otvoren od 03. kolovoza 2020. godine do popunjavanja planirane kvote iz točke 3., a najkasnije do 17. kolovoza 2020. godine, ovisno koji uvjet prije nastupi.
 1. Podnošenje zahtjeva

Zahtjevi se podnose na propisanim obrascima na adresu: Općina Pitomača, Odsjek za gospodarstvo, poljoprivredu, ruralni razvitak i investicije, Ljudevita Gaja 26/1, 33405 Pitomača, s naznakom „Zahtjev za dodjelu potpore u poljoprivredi za kontrolu plodnosti tla“.

Obrazac Zahtjeva za dodjelu potpore u poljoprivredi za Kontrolu plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima na području općine Pitomača dostupan je na Internet stranici Općine Pitomača, na adresi www.pitomaca.hr, isti se može podići i u Odsjeku za gospodarstvo, poljoprivredu, ruralni razvitak i investicije  Općine Pitomača

OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                      Željko Grgačić

Dokumentacija možete preuzeti ovdje:

JAVNI POZIV za prijavu kandidata za Program zapošljavanje nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području općine Pitomača

Općina Pitomača inicijator je i izvršitelj programa javnih radova kao mjere čiji se program temelji na društveno korisnom radu. Cilj mjere je uključiti nezaposlene osobe u program aktivacije na poslovima društveno korisnog rada, povećati zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih osoba, afirmirati njihovu socijalnu uključenost i ublažiti socijane posljedice njihove nezaposlenosti, uz potporu jedinica lokalne samouprave.

Područje djelovanja na koje je usmjeren javni radi je revitalizacija javnih površina te ostali društveno korisni radovi.

Hrvatski zavod za zapošljavanje osigurava:

– za osobe sa stažem osiguranja:100% troška minimalne plaće uvećane za doprinose na osnovicu u iznosu od 4.732,82 kuna,

– za osobe bez staža osiguranja: 100% troška minimalne plaće u iznosu od 4.062,51 kuna.

Troškovi prijevoza sukladno Odluci Upravnog vijeća Zavoda o visini troškova prijevoza ukoliko ima više od 2 km od adrese stanovanja do adrese poslodavca i to:

– u naseljima, mjestima i gradovima gdje ne postoji javni prijevoz i nije moguće dostaviti dokaz o stvarnom trošku prijevoza, mjesečno u visini od 2,00 kn po prijeđenom kilometru.

Na osobe zaposlene prema Programu javnih radova primjenjuju se prava iz Ugovora sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i Općinom Pitomača te prava iz radnog odnosa sukladno Zakonu o radu i odgovarajućim provedbenim propisima.

Trajanje programa: 6 mjeseci

Broj traženih radnika: 7 osoba

Radno vrijeme: puno radno vrijeme (8 sati)

Opis poslova: – poslovi revitalizacije javnih površina

Na JAVNI POZIV mogu se prijaviti dugotrajne nezaposlene osobe, osobe s invaliditetom kao i osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada.

Kandidati/kinje koji ispunjavaju tražene uvijete dužni su uz prijavu dostaviti:

 • Zamolbu – životopis s osobnim podacima,
 • Dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice)
 • Presliku svjedodžbe o završenom obrazovanju,
 • Potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji (e-radna knjižica),
 • Podatak o JMBG-u te broj mobitela ili telefona.

 Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17 i 98/19), dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 102. citiranog Zakona (dostupne na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

Osobe koje se prijavljuju na javni poziv dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu: Općina Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1, 33405 Pitomača, putem pošte (preporučeno) ili osobno u do zaključno sa 24. srpnja 2020. godine s naznakom „Za javni poziv – javni radovi. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Ovaj Javni poziv objavljuje se na oglasnoj ploči i web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici Općine Pitomača: www.pitomaca.hr

Cijeli tekst javnog poziva možete pogledati ovdje.

Poziv na javni uvid prijedlog Prgrama raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države u području Općine Pitomača

Općina Pitomača izlaže na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Pitomača (u daljnjem tekstu: Program).

Uvid u prijedlog Programa, s popratnom dokumentacijom može se izvršiti u vremenu od 18. lipnja 2020. do 03. srpnja 2020. godine, radnim danom od 8:00 h – 13:00 h u prostorijama Općine Pitomača, Ljudevita Gaja 26/I, 33405 Pitomača. Prijedlog Programa objavljen je i na web stranici Općine Pitomača, www.pitomaca.hr.

Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na prijedlog Programa najkasnije do isteka roka javnog uvida (03. srpnja 2020. godine do 13:00 sati).

O svim prigovorima odlučit će Općinsko vijeće Općine Pitomača u roku od 30 dana.

Prigovori na prijedlog Programa moraju biti napisani čitko, uz navođenje imena, prezimena i adrese podnositelja te se dostavljaju u Općinu Pitomača, osobno ili poštom na adresu Općina Pitomača, Ljudevita Gaja 26/I, 33405 Pitomača, zaključno s 03. srpnja 2020. godine do 13:00 sati.

 

Tekst poziva na javni uvid možete pogledati OVDJE

Prijedlog programa raspolaganja možete pogledati OVDJE

Popis čestica obuhvaćenih prijedlogom programa raspolaganja možete pogledati OVDJE

Obrazac za primjedbe možete preuzeti OVDJE

Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu

Oglasa za upis djece u PROGRAM PREDŠKOLE u Dječji vrtić „Potočnica“  Pitomača u pedagoškoj godini 2020./2021.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Potočnica“ donijelo je Odluku o objavi Oglasa za upis djece u PROGRAM PREDŠKOLE (tzv. MALE ŠKOLE) u Dječji vrtić „Potočnica“  u pedagoškoj godini 2020./2021.

Pravo na upis djece po programu predškole (tzv. mala škola) ima dijete u godini prije polaska u osnovnu školu (djeca rođena u razdoblju od 01. travnja 2014. do 31. ožujka 2015. godine) s prebivalištem na području općine Pitomača.

Stoga se obavještavaju svi zainteresirani roditelji za upis djece u program predškole (tzv. male škole) da se potrebita dokumentacija za upis nalazi na web stranici Dječjeg vrtića „Potočnica“  www.vrtic-pitomaca.hr te na web stranici  Općine Pitomača  www.pitomaca.hr OVDJE.

Oglas za upis djece u Dječji vrtić „Potočnica“ Pitomača u  pedagoškoj godini 2020./2021.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Potočnica“ objavljuje oglas za upis djece u Dječji vrtić „Potočnica“ u  pedagoškoj godini 2020./2021.

Zahtjevi za upis djece s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se poštom ili predaju  osobno svaki radni dan u razdoblju od 04. svibnja do 19. svibnja 2020. godine od 8,00 do 15,00 sati u Dječji vrtić „Potočnica“, 33405 Pitomača, Trg kralja Tomislava 12/1 ili u Općinu Pitomača, 33405 Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1.

Upravno vijeće ima pravo provjere svih činjenica navedenih u zahtjevu za upis djeteta, kao i dokumentaciju u prilogu.

Rezultati upisa objaviti će se na Oglasnoj ploči i web stranici Vrtića u roku od 30 dana od završetka redovitog upisnog roka.

Sudionici imaju pravo žalbe koja se podnosi Upravnom vijeću u roku od 15 dana od objave rezultata na Oglasnoj ploči Vrtića.

Prijava za upis i obrazac Izjave mogu se preuzeti s web stranice Vrtića www.vrtic-pitomaca.hr i Općine Pitomača www.pitomaca.hr OVDJE ili se mogu podići u Vrtiću ili Općini Pitomača.

Javni poziv mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području općine Pitomača u 2020. godini

Na temelju Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području općine Pitomača (KLASA: 402-07/20-01/11, URBROJ: 2186/16-20-1, od 31. siječnja 2020. godine), objavljuje se Javni poziv mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području općine Pitomača u 2020. godini.

Prijava za korištenje sredstava po mjerama iz ovog Programa se podnosi do 30. studenog 2020. godine odnosno do utroška sredstava uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju i na propisanim obrascima koje zainteresirani mogu preuzeti ovdje:

Ispunjen zahtjev za korištenje sredstava i pripadajuća dokumentacija dostavlja se osobno ili poštom na adresu: Općina Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1, 33405 Pitomača.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Općini Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1, Pitomača ili na telefon 033/782-860.

Obavijest o podnesenom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Na temelju odredbe članka 98. Stavka 1. i članka 106. stavak 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 20/18, 115/18, 98/19), članka 50. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 39/2013 i 48/2015)  Ministarstvo poljoprivrede objavljuje

O B A V I J E S T o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Pitomača.

Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 39/2013 i 48/2015) prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje graniči sa zemljištem podnositelja zahtjeva, a nalazi se izvan proizvodno-tehnoloških cjelina, čija veličina nije veća od 1 ha, koje je označeno kao: k.č.br. 1327 (1076/35/B) u k.o. Stari Gradac, livada, površine 3402 m² (0,3402 ha), tržišna cijena iznosi 5.068,98 kn

Zahtjev za prodaju izravnom pogodbom mogu podnijeti i druge zainteresirane osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 39/2013 i 48/2015) i u propisanom roku dostave dokaze Ministarstvu poljoprivrede.

Rok za dostavu zahtjeva je 15 dana računajući od prvog idućeg dana nakon objave ove Obavijesti na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede (www.mps.hr).
Zahtjev se dostavlja na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, s naznakom: „Zahtjev za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Pitomača – za k.č.br. 1327 (1076/35/B) u k.o. Stari Gradac.

Ako je više osoba podnijelo valjani zahtjev s pripadajućom dokumentacijom za prodaju navedenog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države izravnom pogodbom do objave obavijesti, odnosno u roku od 15 dana od objave obavijesti, kupac se utvrđuje javnim nadmetanjem, sukladno Pravilniku o postupku javnog nadmetanja za utvrđivanje najpovoljnijeg ponuditelja na javnom pozivu za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u zakup i zakup za ribnjake („Narodne novine“, broj
120/2013). Odluku o prodaji izravnom pogodbom donosi Ministarstvo poljoprivrede. Na osnovi odluke ministrica Ministarstva poljoprivrede u ime Republike Hrvatske i kupac sklapaju ugovor o prodaji u pisanom obliku.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Odluka o poništenju Oglasa za prijam u službu na određeno radno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Pitomača, Odsjek za javnu nabavu, imovinsko – pravne poslove i opće poslove

Poništava se Oglas za prijam u službu na određeno radno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Pitomača, Odsjek za javnu nabavu, imovinsko – pravne poslove i opće poslove, na radno mjesto „Referent za javnu nabavu“, 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme radi zamjene duže odsutnog službenika – do povratka odsutnog službenika na posao, KLASA: 112-03/19-01/32, URBROJ: 2189/16-19-1 od 24. listopada 2019. godine, objavljen na web stranici Općine Pitomača i na Zavodu za zapošljavanje dana 24. listopada 2019. godine

Odluku možete preuzeti ovdje.

Oglas za prijem referenta za javnu nabavu

Na temelju članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 4/18), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pitomača raspisuje Oglas za prijam u službu na određeno radno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Pitomača, Odsjek za javnu nabavu, imovinsko-pravne poslove i opće poslove: Referent za javnu nabavu – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika – do povratka odsutnog službenika na posao.

Javni natječaj s uvjetima, opisom poslova i uputama nalazi se ovdje:

Javni natječaj za prijem u radni odnos na mjesto Pomoćni knjižničar/knjižničarka

Na temelju članka 14. Statuta Knjižnice i čitaonice Pitomača (Službene novine“ Općine Pitomača, broj 3/19), članka 3. i članka 6. točka 2. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Knjižnice i čitaonice Pitomača od 12. srpnja 2019.g., v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača, objavljuje Javni natječaj za prijam u radni odnos na radno mjesto Pomoćni knjižničar/knjižničarka – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme.

Javni natječaj s uvjetima, opisom poslova i uputama za prijavu nalazi se ovdje: Natječaj za pomoćnog knjižničara

Ponovljeni javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača

Na temelju članka 20. stavka 6. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 17/19), članka 17. i 18. Statuta Knjižnice i čitaonice Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 3/19) i Odluke o raspisivanju ponovljenog javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Knjižnice i čitaonice Pitomača na nepuno radno vrijeme („Službene novine“ Općine Pitomača broj 5/19) Općinsko vijeće Općine Pitomača raspisuje PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača – 1 izvršitelj na nepuno radno vrijeme u trajanju od 20 sati tjedno.

Ponovljeni javni natječaj nalazi se ovdje: Natječaj za ravnatelja knjižnice

Odluka o visini turističke pristojbe na području Virovitičko-podravske županije za 2020. i 2021. godinu

Na temelju članka 15. i 32. Zakona o turističkoj pristojbi (Narodne novine 52/19), članka 1. stavak 2. Pravilnika o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe (Narodne novine 71/19) i članka 18. Statuta Virovitičko-podravske županije (Službeni glasnik Virovitičko-podravske županije 2/13, 2/18 i 6/18 – pročišćeni tekst) Županijska skupština Virovitičko-podravske županije na izvanrednoj sjednici održanoj 16. rujna 2019. donosi Odluku o visini turističke pristojbe na području Virovitičko-podravske županije za 2020. i 2021. godinu.

Odluku možete pronaći ovdje: Odluka o visini turističke pristojbe VPŽ

Javni oglas za upis djece u program Predškole (tzv. male škole) u Dječji vrtić „Potočnica“  u pedagoškoj godini 2019./2020.      

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Potočnica“ donijelo je Odluku o objavi Javnog oglasa za upis djece u PROGRAM PREDŠKOLE (tzv. MALE ŠKOLE) u Dječji vrtić „Potočnica“  u pedagoškoj godini 2019./2020.

 Pravo na upis djece po programu predškole (tzv. mala škola) ima dijete u godini prije polaska u osnovnu školu (djeca rođena u razdoblju od 01. travnja 2013. do 31. ožujka 2014. godine) s prebivalištem na području općine Pitomača.

  Stoga se obavještavaju svi zainteresirani roditelji da se upis djece za program predškole (tzv. male škole) vrši u prostorijama Općine Pitomača, Lj. Gaja 26/I. Potrebita dokumentacija za upis može se podići u prostorijama Općine Pitomača, Ljudevita Gaja 26/I,  Dječjeg vrtića „Potočnica“, Pitomača, Trg kralja Tomislava 12/1, web stranicama Općine Pitomača  www.pitomaca.hr i web stranicama Dječjeg vrtića „Potočnica“  www.vrtic-pitomaca.hr

Dokumentacija:

 1. Zahtjev za upis djeteta – možete preuzeti ovdje
 2. Pisana suglasnost za prikupljanje i obradu osobnih podataka- možete preuzeti ovdje

Javni oglas za upis djece u Dječji vrtić „Potočnica“  u  pedagoškoj godini 2019./2020.

Javni oglas za upis djece u PRIMARNI 10 – SATNI PROGRAM u Dječji vrtić „Potočnica“ za pedagošku godinu 2019./2020. otvoren je u vremenu od 03. lipnja do zaključno 18. lipnja 2019. godine.

Uz ZAHTJEV za upis djeteta (dostupan na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića i Općine Pitomača) roditelj/skrbnik djeteta dužan je priložiti:

 1. rodni list djeteta,
 2. rješenje o stupnju invalidnosti, odnosno presliku smrtnog lista za roditelja – žrtve ili invalida domovinskog rata,
 3. ukoliko imaju troje ili više djece, rodne listove istih,
 4. potvrde o zaposlenosti roditelja – od nadležnog Zavoda za mirovinsko osiguranje,
 5. uvjerenje o mjestu prebivalištu djeteta (ne starije od mjesec dana) ili osobnu iskaznicu djeteta – preslika,
 6. presliku osobnih iskaznica obiju roditelja/skrbnika,
 7. liječničku potvrdu specijaliste ili liječnika primarne zdravstvene zaštite o težoj bolesti djeteta,
 8. pravomoćnu presudu o razvodu braka za razvedene roditelje, odnosno drugi dokument kojim dokazuje da je samohrani roditelj, odnosno da je dijete uzeto na uzdržavanje.
 9. potvrdu o primanju doplatka za djecu – od nadležnog Zavoda za mirovinsko osiguranje,
 10. druge dokaze kojima se dokazuje prioritet na zahtjev Dječjeg vrtića.

Zahtjevi za upis djeteta s potrebnom dokumentacijom predaju se svaki radni dan u predmetnom oglasnom vremenu od 8,00 do 15,00 sati u Općini Pitomača, Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1, soba broj 5 ili se šalju poštom. Upravno vijeće ima pravo provjere svih činjenica navedenih u zahtjevu za upis djeteta, kao i dokumentaciju u prilogu. Rezultati upisa objaviti će se na Oglasnoj ploči  Dječjeg vrtića i Općine Pitomača. Sudionici imaju pravo žalbe koja se podnosi Upravnom vijeću u roku od 15 dana od objave rezultata na Oglasnoj ploči Dječjeg vrtića i Općine Pitomača.

DOKUMENTACIJA:

 1. Javni oglas – možete preuzeti ovdje
 2. Zahtjev za upis djeteta – možete preuzeti ovdje
 3. Izjava člana obitelji – možete preuzeti ovdje
 4. Privola/Suglasnost za objavu osobnih podataka – možete preuzeti ovdje

Poziv kandidatima na intervju za prijam u radni odnos za izvršavanje poslova Projektni asistent administrator u Općini Pitomača, za potrebe provedbe projekta „Vrijedne ruke pomoći“

Upućuje se poziv na intervju kandidatima koji su se prijavili na oglas i ispunjavaju formalne uvjete oglasa za prijam u radni odnos za izvršavanje poslova Projektni asistent administrator u Općini Pitomača, za potrebe provedbe projekta „Vrijedne ruke pomoći“, dana 24. svibnja 2019. godine (petak) s početkom u 12:00 sati u zgradi Općine Pitomača, Lj. Gaja 26/I, Pitomača (u vijećnici).

Cijeli tekst poziva možete pogledati OVDJE.

Oglas za prijem u radni odnos za izvršavanje poslova Projektni asistent administrator u Općini Pitomača, za potrebe provedbe projekta „Vrijedne ruke pomoći“

Predmet oglasa je zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Općini Pitomača radi obavljanja privremenih poslova asistiranja pri vođenju projekta „Vrijedne ruke pomoći“. Odrednice oglašenog radnog mjesta su kako slijedi:

Broj traženih osoba: 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme.
Mjesto rada: Općina Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1, Pitomača.
Radno vrijeme: puno radno vrijeme.
Prijevoz na rad: u cijelosti.
Vrsta ugovora: Ugovor o radu na određeno vrijeme do završetka projektnih aktivnosti, a najduže do 24 mjeseca, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

 Cijeli tekst oglasa možete pogledati ovdje.

Izjavu o prikupljanju osobnih podataka – možete preuzeti ovdje.

Javni poziv kojim Općina Pitomača obavještava nositelje stvarnih prava na nekretninama.

Jedinstveni upravni odjel Općine Pitomača objavljuje javni poziv kojim Općina Pitomača obavještava nositelje stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane ceste o započinjanju postupka evidentiranja  nerazvrstanih  cesta u zemljišnu knjigu u okviru kojeg se izrađuju snimke izvedenog stanja nerazvrstanih cesta i geodetski elaborati.

Nositelji stvarnih prava na zemljištu koje graniči sa zemljištem na kojim su izvedene predmetne nerazvrstane ceste mogu obaviti uvid u Geodetske elaborate izvedenog stanja i zatražiti dodatna pojašnjenja dana 29.4.2019. godine, u vijećnici Općine Pitomača, na adresi Ljudevita Gaja 26/1, 33405 Pitomača u vremenu od 08.00 do 10.00 sati.

Javni poziv – možete pogledati ovdje

Javni poziv za dostavu prijedloga i poticaja za dodjelu javnih priznanja Općine Pitomača.

Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Pitomača upućuje javni poziva svim fizičkim i pravnim osobama za dostavu prijedloga i poticaja za dodjelu javnih priznanja Općine Pitomača, za osobe zaslužne prema kriterijima iz Odluke o javnim priznanjima Općine Pitomača

Javni poziv je otvoren do 15. svibnja 2019. godine.

Javni poziv – možete pogledati ovdje

Javni poziv za prijavu kandidata za Program zapošljavanje nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području općine Pitomača

Općinski Načelnik Općine Pitomača objavljuje Javni poziv za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području općine Pitomača.

 • trajanje programa: 6 mjeseci
 • broj traženih radnika: 17 osoba
 • radno vrijeme: puno radno vrijeme
 • opis poslova: poslovi revitalizacije javnih površina

Na Javni poziv mogu se prijaviti dugotrajne nezaposlene osobe, osobe s invaliditetom, osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, mlade osobe i to prema dvije skupine.
Sve informacije o načinu prijave i potrebnoj dokumentaciji možete vidjeti ovdje.

Osobe koje se prijavljuju na javni poziv dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu: Općina Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1, 33405 Pitomača, putem pošte (preporučeno) ili osobno u roku od osam (8) dana od dana objave javnog poziva (12. travnja 2019.) s naznakom „Za javni poziv – javni radovi“. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Javni poziv za davanje potpore za sudjelovanju na sajmu VIROEXPO 2019.

Općinski Načelnik Općine Pitomača raspisuje javni poziv za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava za pokriće troškova poduzetnika izlagača na 23. Međunarodnom sajmu gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede VIROEXPO 2019. (15.-17.03.2019.) vezanih uz osiguranje sajamskog prostora kroz povrat dijela utrošenih sredstava.

Javni poziv je otvoren do 30. travnja 2019. godine.

Javni poziv – možete pogledati ovdje
Zahtjeva za davanje potpre za sudjelovanje na sajmu VIROEXPO 2019. – možete preuzeti ovdje

Poziv na javni uvid prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Pitomača

Općina Pitomača izlaže na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Pitomača (u daljnjem tekstu: Program).

Uvid u prijedlog Programa, s popratnom dokumentacijom može se izvršiti u vremenu od 11. ožujka 2019. do 26. ožujka 2019. godine, radnim danom od 8:00 h – 13:00 h u prostorijama Općine Pitomača, Ljudevita Gaja 26/I, 33405 Pitomača. Prijedlog Programa objavljen je i na web stranici Općine Pitomača, www.pitomaca.hr.

Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na prijedlog Programa najkasnije do isteka roka javnog uvida (26. ožujka 2019. godine do 13:00 sati).

O svim prigovorima odlučit će Općinsko vijeće Općine Pitomača u roku od 30 dana.

Prigovori na prijedlog Programa moraju biti napisani čitko, uz navođenje imena, prezimena i adrese podnositelja te se dostavljaju u Općinu Pitomača, osobno ili poštom na adresu Općina Pitomača, Ljudevita Gaja 26/I, 33405 Pitomača, zaključno s 24. siječnja 2019. godine do 13:00 sati.

Poziv na uvid – možete pogledati ovdje
Prijedlog programa Raspolaganja poljoprivrednim zemljištem  – možete pogledati ovdje
Obrazac za prigovore – možete preuzeti ovdje

Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme, za izvršavanje privremenih poslova Gerontodomaćice u Općini Pitomača, za potrebe provedbe projekta “Vrijedne ruke pomoći”

Predmet oglasa je zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Općini Pitomača radi obavljanja privremenih poslova Gerontodomaćice za potrebe provedbe projekta „Vrijedne ruke pomoći“, prijavljenog na otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga Zaželi – program zapošljavanja žena koji se financira iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“. Odrednice oglašenog radnog mjesta su kako slijedi:

 • broj traženih osoba: 11 (jedanaest) izvršiteljica na određeno vrijeme,
 • mjesto rada: Općina Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1, Pitomača,
 • radno vrijeme: puno radno vrijeme,
 • prijevoz na rad: u cijelosti,
 • vrsta ugovora: Ugovor o radu na određeno vrijeme do završetka svih projektnih aktivnosti, a najduže do 24 mjeseca, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

Oglas možete pogledati ovdje

Izjava o prikupljanju osobnih podataka možete preuzeti ovdje

Javni poziv nositeljima stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta

Nositelji stvarnih prava na zemljištu koje graniči sa zemljištem na kojim su izvedene predmetne nerazvrstane ceste mogu obaviti uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja i zatražiti dodatna pojašnjenja dana 04.02.2019. godine, u vijećnici Općine Pitomača, na adresi Ljudevita Gaja 26/1, 33405 Pitomača u vremenu od 12.00 do 14.00 sati ili dana 05.02.2019. godine  u vremenu od 09.00 do 15.00 sati u  sjedištu geodetskog ureda Geo Tom d.o.o. u Bjelovaru, J.J. Strossmayera 5a ili na kontakt 098/647-002

Javni poziv – možete pogledati ovdje

Javni poziv za prijam polaznika/ice na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Pitomača

DOKUMENTI:
– Javni oglas – možete pogledati OVDJE
– Obrazac Izjave – možete preuzeti OVDJE

Poziv na javni uvid prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Pitomača

Općina Pitomača izlaže na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Pitomača (u daljnjem tekstu: Program).

Uvid u prijedlog Programa, s popratnom dokumentacijom može se izvršiti u vremenu od 10. siječnja 2019. do 24. siječnja 2019. godine, radnim danom od 8:00 h – 13:00 h u prostorijama Općine Pitomača, Ljudevita Gaja 26/I, 33405 Pitomača. Prijedlog Programa objavljen je i na web stranici Općine Pitomača, www.pitomaca.hr.

Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na prijedlog Programa najkasnije do isteka roka javnog uvida (24. siječnja 2019. godine do 13:00 sati).

O svim prigovorima odlučit će Općinsko vijeće Općine Pitomača u roku od 30 dana.

Prigovori na prijedlog Programa moraju biti napisani čitko, uz navođenje imena, prezimena i adrese podnositelja te se dostavljaju u Općinu Pitomača, osobno ili poštom na adresu Općina Pitomača, Ljudevita Gaja 26/I, 33405 Pitomača, zaključno s 24. siječnja 2019. godine do 13:00 sati.

Poziv na uvid – možete pogledati ovdje
Prijedlog programa Raspolaganja poljoprivrednim zemljištem  – možete pogledati ovdje
Prilog 1  – možete pogledati ovdje
Prilog 2 – možete pogledati ovdje
Prilog 3 – možete pogledati ovdje
Prilog 4 – možete pogledati ovdje
Obrazac za prigovore – možete preuzeti ovdje

Oglas za prijem u radni odnos za izvršavanje poslova projektni asistent/ica u Općini Pitomača, za potrebe provedbe projekta „Zeleno srce Podravine“

Tekst javnog oglasa možete pogledati OVDJE.
Prilog: IZJAVA

Poziv na intervju kandidatima za prijem u radni odnos –  možete pogledati OVDJE

Back to top
Skip to content