Sustav civilne zaštite

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području općine Pitomača za 2019. godinu

Planom su obuhvaćene mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite na području Općine Pitomača provode sljedeće snage sustava civilne zaštite:
a) stožeri civilne zaštite,
b) operativne snage vatrogastva,
c) operativne snage Hrvatskog Crvenog križa,
d) operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja,
e) udruge,
f) postrojbe i povjerenici civilne zaštite,
g) koordinatori na lokaciji,
h) pravne osobe u sustavu civilne zaštite.

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području općine Pitomača za 2019. godinu možete pogledati OVDJE.

Analizu stanja sustava civilne zaštite na području općine Pitomača u 2018. godini možete pogledati OVDJE.

Procjena rizika od velikih nesreća za područja Općine Pitomača –  u pdf formatu možete pogledati OVDJE.

Back to top
Skip to content