Značajni dokumenti


Popis donacija za razdoblje od 01.01.2017. godine do 31.12.2017. godine možete pogledati - ovdje

Evidencija sklopljenih ugovora Općine Pitomača s poslovnim subjektima u 2017. godini  -  pogledajte ovdje.

Evidencija sklopljenih ugovora Općine Pitomača s poslovnim subjektima u 2016. godini  -  pogledajte ovdje.

Evidencija sklopljenih ugovora Općine Pitomača s poslovnim subjektima u 2015. godini  -  pogledajte ovdje.


Na temelju članka 66., 67. i 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pitomača ("Službene novine" Općine Pitomača, broj 7/09, 2/13 i 12/17)

S  A  Z  I  V  A  M

9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pitomača

za dan 06. lipnja (srijeda)  2018. godine u 19,00 sati

u vijećnici Općine Pitomača Ljudevita Gaja 26/1

 

          Za sjednicu predlažem slijedeći

 D N E V N I    R E D :

         - Aktualni sat

           1. Donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Pitomača.

 Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

        

S poštovanjem !      

 

                                                                                          PREDSJEDNIK:                                                                                                                                      Rikard Bakan, dipl.oec.,v.r.

 

NAPOMENA: Zbog opsežnosti materijala, isti su dostupni na web stranici Općine Pitomača: www.pitomaca.hrNa temelju članka 66., 67. i 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pitomača ("Službene novine" Općine Pitomača, broj 7/09, 2/13 i 12/17)

S  A  Z  I  V  A  M

8. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pitomača

za dan 28. svibnja (ponedjeljak)  2018. godine u 19,00 sati

u vijećnici Općine Pitomača Ljudevita Gaja 26/1

 

          Za sjednicu predlažem slijedeći

 D N E V N I    R E D :

           - Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice,

          - Aktualni sat,

        

1. Donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Pitomača za 2018. godinu, - ovdje

2. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pitomača za 2018. godinu, - ovdje

3. Donošenje izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2018. godinu, - ovdje

4. Donošenje Programa korištenja prihoda ostvarenog od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2018. godini, - ovdje

5. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području općine Pitomača u 2018. godini, - ovdje

6. Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području općine Pitomača u 2018. godini, - ovdje

7. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku u postupku donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku nabave „Uređenje pješačke staze i pješačkog prijelaza u sklopu postojećeg ŽCPR-a pruge Dalj - Varaždin, Vinogradska ulica u Pitomači“, - ovdje

8. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za kupnju nekretnine - građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni „Rakitka 1“ u Kladarama, - ovdje

9. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku u postupku donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku nabave Obnova rodne kuće Petra Preradovića u „Memorijalni muzej Petra Preradovića“, - ovdje

10. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje projekta „ZAJEDNIČKI DOM“. - ovdje

11. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje projekta „CENTAR KOMPETENTNOSTI ZA POLJOPRIVREDU, EKOLOŠKU POLJOPRIVREDU I AGROTURIZAM U PITOMAČI“, - ovdje

12. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi, - ovdje

13. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Pitomača, - ovdje

14. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Pitomača, - ovdje

15. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Pitomača, - ovdje

16. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra, - ovdje

17. Donošenje I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 2018. godinu. - ovdje     

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

        

S poštovanjem !      

 

                                                                                          PREDSJEDNIK:                                                                                                                                        Rikard Bakan, dipl.oec.

 Na temelju članka 66., 67. i 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pitomača ("Službene novine" Općine Pitomača, broj 7/09, 2/13 i 12/17)

S  A  Z  I  V  A  M

7. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pitomača za dan 29. ožujka (četvrtak)  2018. godine u 18,00 sati u vijećnici Općine Pitomača Ljudevita Gaja 26/1

  

          Za sjednicu predlažem slijedeći

 D N E V N I    R E D :

           - Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice,

          - Aktualni sat,

        

1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine, - ovdje

2. Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Pitomača za razdoblje od 01. 07. do 31.12.2017. godine,- ovdje

3. Razmatranje Izvješća o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Pitomača za 2017. godinu, - ovdje

4. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu,- ovdje

5. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu,- ovdje

6. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2017. godinu,- ovdje

7. Godišnji financijski izvještaj Dječjeg vrtića “Potočnica” za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine, - ovdje       


8. Razmatranje Izvješća o radu ravnatelja - odgojitelja Dječjeg vrtića „Potočnica“ za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine, - ovdje   

9. Godišnji financijski izvještaj Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine, - ovdje


10. Razmatranje Izvješća o radu v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine, - 10 ovdje; 10a ovdje

11. Godišnji financijski izvještaj Centra za kulturu „Drago Britvić“ za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine, - ovdje       


12. Razmatranje Izvješća o radu v.d. ravnatelja Centra za kulturu „Drago Britvić“ za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine, - ovdje

13. Donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Centra za kulturu „Drago Britvić“, - ovdje


14. Razmatranje Izvješća o radu Sportske zajednice Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine, - 14 ovdje; 14a ovdje      


15. Razmatranje Izvješća o radu Turističke zajednice Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine, - ovdje   


16. Razmatranje Izvješća o radu Draft d.o.o. za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine, - 16 ovdje; 16a ovdje


17. Razmatranje Izvješća o stanju provedbe Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje općine Pitomača za 2017. godinu, - ovdje


18. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti u postupku donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanje usluge obvezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području općine Pitomača u 2018. godini,- ovdje

19. Razmatranje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području općine Pitomača za 2017. godinu, - ovdje


20. Donošenje Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Pitomača za razdoblje od 2017. do 2022. godine***, - ovdje


21. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti u postupku donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu rasvjetnih tijela, - ovdje


22. Donošenje Odluke o poništenju Odluke o davanju prethodne suglasnosti tvrtki HERBARIUM d.o.o. za prodaju nekretnine u Poduzetničkoj zoni „Rakitka 1” u Kladarama, - ovdje


23. Donošenje Odluke o zamjeni nekretnina u Poduzetničkoj zoni „Raktika 1” u Kladarama u vlasništvu Općine Pitomača. - ovdje

           


          Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

         

S poštovanjem !      

 

                                                                                             PREDSJEDNIK:                                                                                                                                              Rikard Bakan, dipl.oec.

NAPOMENA:

20.***Plan gospodarenja otpadom Općine Pitomača za

razdoblje od 2017. do 2022. godine nalazi se na: www.pitomaca.hr

 Na temelju članka 66., 67. i 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pitomača ("Službene novine" Općine Pitomača, broj 7/09, 2/13 i 12/17)

 

S A Z I V A M

 6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pitomača za dan28. veljače (srijeda) 2018. godine u 19,00sati u vijećnici Općine Pitomača Ljudevita Gaja 26/1

 Za sjednicu predlažem slijedeći

                                             D N E V N I       R E D :

 - Verifikacija zapisnika sa 5. sjednice,

 - Aktualni sat,

1. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Centra za kulturu „Drago Britvić“ u postupku donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja na rekonstrukciji Doma kulture u Pitomači II. Faza – Rekonstrukcija pozornice Doma kulture u naselju Pitomača,

2. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Centra za kulturu „Drago Britvić“,

3. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za donošenje Odluke o ovlaštenju središnjeg tijela za nabavu,

4. Donošenje Prijedloga za imenovanje doktora medicine i drugih zdravstvenih djelatnika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove za područje općine Pitomača,

5. Donošenje Odluke o prihvaćanju darovanja nekretnine NK „Pitomača“.

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

 S poštovanjem !

PREDSJEDNIK:   Rikard Bakan, dipl.oec.


Na temelju članka 66., 67. i 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pitomača ("Službene novine" Općine Pitomača, broj 7/09, 2/13 i 12/17)

S  A  Z  I  V  A  M

5. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pitomača

za dan 30. siječnja (utorak)  2018. godine u 18,00 sati

u vijećnici Općine Pitomača Ljudevita Gaja 26/1

 

          Za sjednicu predlažem slijedeći

 D N E V N I    R E D :

 

          - Verifikacija zapisnika sa 4. sjednice,

          - Aktualni sat,

 

1.  Donošenje Statutarne Odluke o II. izmjenama i dopunama Statuta Općine Pitomača,

2.  Donošenje Programa o izmjeni Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2018. godini,

3. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu,

4. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu,

5. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje projekta „POKAZALO SE ODLIČNIM“,

6. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje projekta „Preradović & Csokonai - celebration of romantic poets of the cross - border area“,

7.  Donošenje Odluke o načinu pružanja usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Pitomača,

8. Donošenje Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Pitomača,

9. Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama,

10. Donošenje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje općine Pitomača za 2018. godinu,

11. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za proslavu 200. obljetnice rođenja pjesnika Petra Preradovića.

 

 

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

S poštovanjem !      

 

                                                                           PREDSJEDNIK:   Rikard Bakan, dipl.oec.

Na temelju članka 66., 67. i 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pitomača ("Službene novine" Općine Pitomača, broj 7/09, 2/13 i 12/17)

SAZIVAM 4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pitomača za dan 14. prosinca (četvrtak) 2017. godine u 17,00 sati, u vijećnici Općine Pitomača Ljudevita Gaja 26/1

            Za sjednicu predlažem slijedeći  
D N E V N I    R E D :       
        - Verifikacija zapisnika sa 3. sjednice,
            - Aktualni sat,      

     1. Donošenje III. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Pitomača za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu,        
    2. Donošenje Odluke o II. Izmjeni Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2017. godini,
    3. Donošenje Odluke o II. izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2017. godinu,
    4. Donošenje Odluke o III. izmjeni Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2017. godinu,
    5. Donošenje  III. Izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića „Potočnica“ za 2017. godinu,
    6. Donošenje  II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2017. godinu,
    7. Donošenje III. Izmjena i dopuna Financijskog plana Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 2017. godinu,
    8. Donošenje Proračuna Općine Pitomača za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu, 
                                               Proračun Općine za 2018., obrazloženje
    9. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pitomača za 2018. godinu,
    10. Donošenje Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2018. godini,
    11. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2018. godinu,
    12. Donošenje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2018. godinu,
     13.  Donošenje  Programa  korištenja   sredstava   ostvarenih  od   prodaje,  zakupa  i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske,
     14.  Donošenje Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2018. godinu,
     15.  Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu,
     16. Donošenje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu,
     17. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pitomača za 2018. godinu,
     18. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Općine Pitomača,
     19. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o prijenosu poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate lokalnih poreza Općine Pitomača,
     20. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća Državnog ureda za reviziju, Područni ured Virovitica o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Virovitičko - podravske županije za područje općine Pitomača ** Izvješće revizije možete pogledati ovdje.,
     21. Donošenje Srednjoročnog plana davanja koncesija na području općine Pitomača za razdoblje od 2018. do 2020. godine,
     22. Donošenje Godišnjeg plana davanja koncesija na području općine Pitomača za 2018. godinu,
     23. Donošenje Odluke o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Pitomača,
     24. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora,
     25. Donošenje Pravilnika o dodjeli općinskog prostora na korištenje udrugama na području općine Pitomača,
     26. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području općine Pitomača za 2018. - 2021. godinu,
     27. Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području općine Pitomača u 2017. godini,
     28. Donošenje Godišnjeg Plana razvoja sustava civilne zaštite na području općine Pitomača za 2018. godinu s financijskim učincima za razdoblje 2018. - 2020. godina,
     29. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanje usluge upravljanja projektom „Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Pitomača“,
     30. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o stipendijama Općine Pitomača,
     31. Donošenje Financijskog plana Dječjeg vrtića “Potočnica” za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu,
     32. Donošenje Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu,
     33. Donošenje Financijskog plana Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu.     

          Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.   

          S poštovanjem !                                                                                                                                           
                                                                                                                  PREDSJEDNIK:                                                                                                                                             Rikard Bakan, dipl.oec.,v.r.  

      **20.  Izvješće Državnog ureda za reviziju, Područni uredVirovitica o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenjapoljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatskena području Virovitičko - podravske županije za područjeopćine Pitomača, nalazi se na str. Općine Pitomača www.pitomaca.hr ili ga možete preuzeti ovdje.
2017. godina

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna - Općine Pitomača, za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine možete preuzeti OVDJE

Godišnji financijski izvještaj - Knjižnica i čitaonica Pitomača, za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine možete preuzeti OVDJE

Godišnji financijski izvještaj - Dječji vrtić "Potočnica", za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine možete preuzeti OVDJE

Godišnji financijski izvještaj - Centar za kulturu "Drago Britvić", za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine možete preuzeti OVDJEPolugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna - Općine Pitomača, za razdoblje od 01.01. do 30.06.2017. godine možete preuzeti OVDJE

Polugodišnji financijski izvještaj - Knjižnica i čitaonica Pitomača, za razdoblje od 01.01. do 30.06.2017. godine možete preuzeti OVDJE

Polugodišnji financijski izvještaj - Dječji vrtić "Potočnica", za razdoblje od 01.01. do 30.06.2017. godine možete preuzeti OVDJE

Polugodišnji financijski izvještaj - Centar za kulturu Drago Britvić, za razdoblje od 01.01. do 30.06.2017. godine možete preuzeti OVDJE2016. godina

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna - Općine Pitomača, za razdoblje od 01.01. do 31.12.2016. godine možete preuzeti OVDJE


Godišnji financijski izvještaj - Knjižnica i čitaonica Pitomača, za razdoblje od 01.01. do 31.12.2016. godine možete preuzeti OVDJE

Godišnji financijski izvještaj - Dječji vrtić "Potočnica", za razdoblje od 01.01. do 31.12.2016. godine možete preuzeti OVDJE

Godišnji financijski izvještaj - Centar za kulturu "Drago Britvić", za razdoblje od 01.01. do 31.12.2016. godine možete preuzeti OVDJEPolugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna - Općine Pitomača, za razdoblje od 01.01. do 30.06.2016. godine možete preuzeti OVDJE

Polugodišnji financijski izvještaj - Knjižnica i čitaonica Pitomača, za razdoblje od 01.01. do 30.06.2016. godine možete preuzeti OVDJE

Polugodišnji financijski izvještaj - Dječji vrtić "Potočnica", za razdoblje od 01.01. do 30.06.2016. godine možete preuzeti OVDJE

Polugodišnji financijski izvještaj - Centar za kulturu Drago Britvić, za razdoblje od 01.01. do 30.06.2016. godine možete preuzeti OVDJE


2015. godina


Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna - Općine Pitomača, za razdoblje od 01.01. do 31.12.2015. godine možete preuzeti OVDJE

Godišnji financijski izvještaj - Knjižnica i čitaonica Pitomača, za razdoblje od 01.01. do 31.12.2015. godine možete preuzeti OVDJE

Godišnji financijski izvještaj - Dječji vrtić "Potočnica", za razdoblje od 01.01. do 31.12.2015. godine možete preuzeti OVDJE

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna - Općine Pitomača, za razdoblje od 01.01. do 30.06.2015. godine možete preuzeti OVDJE

Financijski izvještaj - Knjižnica i čitaonica Pitomača, za razdoblje od 01.01. do 30.06.2015. godine možete preuzeti OVDJE

Financijski izvještaj - Dječji vrtić "Potočnica", za razdoblje od 01.01. do 30.06.2015. godine možete preuzeti OVDJE