Na temelju članka 64.stavak 1. Zakona o zaštiti okoliša (NN, broj 80/13, 153/13 i 78/15.), članka 29.stavak 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (NN, broj 3/17) i članka 38. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 2/13 - pročišćeni tekst i broj 2/15), Općinski načelnik općine Pitomača, dana08. veljače 2017.godine, donosi

 

O  D  L U K  U

 

o započinjanju postupka ocjene  o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pitomača .

                            

I.

 

Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pitomača.

 

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta IV. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Pitomača provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Pitomača, u suradnji sa Upravnim odjelom za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša Virovitičko-podravske županije.

 

II.

 

Osnovni razlozi za izradu i donošenje Izmjena i dopuna su slijedeći:

- revidiranje i korekcija građevinskih područja u svim naseljima općine Pitomača radi sanacije područja zahvaćenih nezakonitom izgradnjom s obzirom na nove podatke dobivene uslijed procesa ozakonjenja nezakonite izgradnje,

-  zaprimljni zahtjevi pravnih i fizičkih osoba,

- revidiranje ugostiteljsko-turističkih i sportsko-rekreacijskih zona na području općine    Pitomača,

-  ispravak evidentiranih tehničkih pogreški,

- ažuriranje tekstualnog dijela PPUO sa novim podacima te izmjene i dopune odredbi za         provođenje,

- dopuna i ažuriranje infrastrukturnih sustava,

- unošenje nerazvrstanih cesta,

- usklađivanje sa novim propisima i zahtjevima javnopravnih tijela kroz postupak izrade i donošenja Plana,

- usklađivanje s Prostornim planom Virovitičko-podravske županije,

- označavanje planiranih pristana za turističke brodice, odnosno pontonskih (plutajućih)    pristana za čamce,

- Izmjene i dopune koje se pokažu opravdane u tijeku izrade Plana i javne rasprave ili proiziđu iz gore navedenih razloga (npr. ukidanje obveze izrade urbanističkog plana uređenja nakon revidiranja razgraničenja izgrađenog i neizgrađenog dijela građevinskog područja naselja i sl.).

 

 

III.

 

Nositelj izrade IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pitomača Jedinstveni upravni odjel Općine Pitomača, Odsjek za prostorno uređenje i komunalne poslove.

Izrađivač: „VTC-PROJEKT“ d.o.o., Virovitica, Mihanovićeva 9.

Cilj i programska polazišta sudugoročno planiranje prostora u smislu organizacije prostora i optimalnog kapacitiranja za sve funkcije naselja, posebno gospodarske, uz istovremenu zaštitu prirodnih i kulturnih dobara te povijesnih vrijednosti.

Jedan od obveznih ciljeva ovih IV. Izmjena i dopuna Plana je usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj: 153/13)  te s drugim propisima.

IV. Izmjene i dopune Prostornog plana izrađuju se za  područje općine Pitomača, a

uključuju izmjene i dopune u tekstualnom i grafičkom dijela PPUO Pitomača.

 

IV.

 

Radnje koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša, Uredbe o strateškoj  procjeni utjecaja plana i programa na okoliš i odredbama posebnih propisa iz područja iz kojeg se Plan donosi i to redoslijedom provedbe kako je utvrđeno u Prilogu I. ove Odluke.

 

V.

Postupak prethodne ocjene  prihvatljivosti  predmetnog Plana za ekološku mrežu obavit će se prema Zakonu o zaštiti prirode (NN, broj 80/13)  i provest će se u okviru postupka ocjene o potrebi strateške procjene.

 

VI.

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene prema ovoj Odluci sudjelovat će tijela i osobe koje su navede u prilogu II. ove Odluke.

 

VII.

Općina Pitomača dužna je informirati javnost, sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane  javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN, 64/08), kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

 

VIII.

       Ova Odluka stupa na snagu danom objave  na službenoj internetskoj stranici Općine Pitomača.

 

 

                                                                                                OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                      Željko Grgačić

KLASA: 350-02/16-01/1

URBROJ:2189/16-17-13

Pitomača, 08. 02 .2017. godina

 

PRILOG I.

 

          Radnje koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 153/13 i 78/15), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 3/17).

1. Jedinstveni upravni odjel Općine Pitomača, sukladno Odredbi iz čl.29.Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 3/17), započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za IV. Izmjene i dopune Prostornog Plana uređenja Općine Pitomača donošenjem ove Odluke.

 

2.  Jedinstveni upravni odjel Općine Pitomača je dužan pribaviti mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima, navedenih u Prilogu II. ove Odluke. U svrhu pribavljanja mišljenja, Općina Pitomača dostavlja zahtjev za davanje mišljenja o potrebi strateške procjene,  a uz zahtjev  za davanje mišljenja o potrebi strateške procjene dostavlja Odluku o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog Plana uređenja Općine Pitomača, ovu Odluku te popunjen obrazac iz Priloga II.  Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš .

 

3. Na temelju kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja IV. Izmjena i dopuna Prostornog Plana uređenja Općine Pitomača  iz Priloga III. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš, tijela i/ili osobe određene posebnim propisima, jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno jedinice lokalne samouprave i druga tijela, daju mišljenja o potrebi strateške procjene te ga u roku od 30 dana od primitka zahtjeva  dostavljaju Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pitomača.

 

 4. Ukoliko Jedinstveni upravni odjel Općine Pitomača ocijeni potrebnim, osigurat će dodatna pojašnjenja s tijelom i/ili osobom koja je dostavila mišljenje iz točke 2. ovog članka.

 

5. Prije donošenja odluke u postupku ocjene o potrebi strateške procjene na lokalnoj razini  Jedinstveni upravni odjel Općine Pitomača dužan je o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene pribaviti mišljenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša Virovitičko-podravske županije. U tu svrhu nadležnom upravnom tijelu za zaštitu okoliša u županiji se, uz zahtjev za davanje mišljenja, dostavlja i potrebna dokumentacija.

 

6. Ako se u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utvrdi da IV. Izmjene i dopune Prostornog Plana uređenja Općine Pitomača imaju vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, općinski načelnik Općine Pitomača donosi odluku o obvezi provedbe strateške procjene koja sadrži osobito razloge zbog kojih je utvrđena potreba strateške procjene sukladno kriterijima iz Priloga III. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš.

 

7. Ako se u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utvrdi da  IV. Izmjene i dopune Prostornog Plana uređenja Općine Pitomača  mogu imati značajan negativan utjecaj na ekološku mrežu, odluka iz točke  6. ovoga članka sadrži i obvezu provedbe glavne ocjene prihvatljivosti plana za ekološku mrežu.

 

 8. Ako se u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utvrdi da IV. Izmjene i dopune Prostornog Plana uređenja Općine Pitomača  nemaju vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, općinski načelnik Općine Pitomača donosi  odluku da nije potrebno provesti stratešku procjenu. U tom slučaju, odluka osobito sadrži osnovne podatke o strategiji, planu i programu te obrazloženje razloga zbog kojih je utvrđeno da nije potrebno provesti stratešku procjenu sukladno kriterijima iz Priloga III. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš. Iznimno, ako se u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utvrdi da  IV. Izmjene i dopune Prostornog Plana uređenja Općine Pitomača  mogu imati značajan negativan utjecaj na ekološku mrežu, donosi se odluka o obvezi provedbe strateške procjene koja sadrži i obvezu provedbe glavne ocjene prihvatljivosti plana za ekološku mrežu.

 

9. O odlukama iz točke 6., 7., i 8. ove Odluke, Jedinstveni upravni odjel Općine Pitomača  informira javnost sukladno Zakonu i uredbi kojom se uređuje informiranje i sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

 

 

PRILOG II.

 

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene prema ovoj Odluci sudjelovat će slijedeća tijela i osobe:

1. MINISTARSTVO KULTURE,

    UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE,

     Konzervatorski odjel u Požegi,

2. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE,

    Radnička cesta 80,10 000 Zagreb,

3. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

4. MINISTARSTVO OBRANE,

    UPRAVA ZA MATERIJALNE RESURSE,

    Sektor za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša,

    Trg kralja Petra Krešimira IV, br. 1,  10 000 Zagreb,

5. HRVATSKE VODE, VGO OSIJEK, VGI ŽUPANIJSKI KANAL, Virovitica,

6. HRVATSKE VODE, VGO VARAŽDIN, VGI BISTRA, Đurđevac,

7. HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE,

      Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10000 Zagreb,

8.  VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA,

      Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša,

9.   LUČKA UPRAVA OSIJEK, Šetalište kardinala F. Šepera 6, 31000 Osijek,

10. HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA,

      ELEKTRA KOPRIVNICA,

11.  HEP – PRIJENOS, Zagreb,

12. VODAKOM d.o.o., Pitomača,

13. PLINKOM d.o.o., Pitomača,

14. KOMUNALNO PITOMAČA d.o.o., Pitomača,

15. MUP- PU VIROVITIČKO-PODRAVSKA,

16. ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE, VIROVITICA,

17. HRVATSKE CESTE, Vončinina 3., 10000 Zagreb,

18. HRVATSKE ŠUME, Uprava šuma, Podružnica Koprivnica,

19. Virovitičko-podravska županija, Javna ustanova – Zavod za prostorno uređenje,

20. JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA        VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE,

21. PLINACRO d.o.o. Zagreb,

22. INA d.d. Zagreb,

23. susjedne jedinice lokalne samouprave

 

 

  • Najnovije vijesti
  • Najčitanije vijesti

Predavanje i predstavljanje ...

20.06.2018. Predavanje i ...

Predavanje i predstavljanje ...

20.06.2018. Predavanje i ...